W związku z realizacją projektu „W Kole wiedzy i kompetencji” współfinansowanego z EFS w ramach WRPO 2014-2020+ zapraszam Państwa do przesłania oferty na realizację zadania zgodnie z załącznikiem. Kalkulację należy sporządzić dla uczniów szkoły ponadpodstawowej, czyli w wieku 15-19 lat . Ofertę należy przesłać zwrotnie w terminie wskazanym w zapytaniu.

Zapytanie ofertowe
Zał. nr1 - formularz oferty
Zał. nr2 - wykaz usług
Zał. nr3 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Zał. nr4 - RODO